Naujienos

PRIVALOMIEJI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAI REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:

  • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
  • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
  • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
  • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą

Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra. Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.

Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialist konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo. Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai , privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Ką reikia žinoti darbdaviams apie privalomųjų patikrinimų tvarką:

· Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku;

· Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;

· Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys;

· Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku;

· Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike;

· Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą;

· Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus;

· Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu;

· Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų;

· Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.

Siuntimo pas gydytoja tvarka:

· Privalomai profilaktiškai darbuotojų sveikata tikrinama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai;

· Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr.047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (Sveikatos pasą) (F Nr. 048/a) (dirbančiajam ar įsidarbinančiam).

Asmens medicininės knygelės (sveikatos paso) pildymas

Asmens medicininė knygelė (Sveikatos pasas) (F 048/a), turi būti su asmens nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdavio (arba jo įgalioto asmens) parašu, kurioje papildomai nurodoma: darbo stažas pagal profesiją (metais), kenksmingi veiksniai ir jų dydžiai, pavojingi darbai konkrečioje darbo vietoje, metinės apšvitos dozės (gautos darbuotojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais).

Šaltinis: www.vdi.lt


2012-01-19