Darbuotojų sauga ir sveikata

 

Kiekvieno darbdavio pareiga užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiriant vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveiaktos tarnybą. Jeigu įmonėje nėra tokių specialistų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su juridinių asmeniu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas VŽ 2003 m. Nr. 70-3170 bei Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas įpareigoja darbdavį užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas).

Siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, įmonėje steigiama: Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (toliau – Tarnyba). Tarnybos veiklą reglamentuoja Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatai, Tarnyba sudaroma iš vieno ar daugiau įmonėje dirbančių saugos ir sveikatos specialistų (rekomenduojamą tarnybos specialistų skaičių rasite Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatų 1-3 priede).

 

Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, Tarnybos funkcijas gali atlikti:

  • darbdavio samdoma tarnyba arba darbdavio samdomi vienas ar daugiau šios srities specialistų;
  • darbdavio paskirtas asmuo (asmenys) (įmonėse, kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų).

Įdiegiame bei prižiūrime darbutojų saugos ir sveikatos sistemą.

Ruošiame visus privalomus darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus.

Ruošiame pareiginius nuostatus.

Konsultuojame darbo santykių bei darbuotojų saugos ir sveikatos saugos klausimais.

Tiriame ir pildome nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo aktus.

Organizuojame bei koordinuojame profesinės rizikos vertinimą įmonėje.

Parenkame asmenines apsaugos priemones darbuotojams.

Padedame įvesti suminę darbo laiko apskaitą įmonėje.

Sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuojame įmonėje sveikatos patikrinimus.

Apmokome ir atestuojame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistą, įmonės vadovą, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas bei darbdavį, jam atstovaujanti asmenį.

Instruktuojame darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo tvarkos taisyklių klausimais.

Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo klausimais.

Konsultuojame Darbo kodekso reikalavimų pasikeitimo klausimais.

Organizuojame darbuotojų patikrinimus su alkotesteriu, alkoholio prevenciją įmonėje

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacija rengiama ir tvirtinama prieš pradedant eksploatuoti įmonę, jos padalinius, darbo vietas, darbo priemones, prieš diegiant naujus technologinius procesus ar pradedant darbus.

 

Įmonės steigimas

Padedame būsimiems vadovams Įmonės steigimo klausimais:

- įmonės pavadinimo registravimas;

- steigimo dokumentų paruošimas bei sutvarkymas;

- Notaro patvirtintus steigimo dokumentus pateikiame Registrų Centrui;

- užpildome Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų (JAR) formas;

- po įmonės įregistravimo, paruošiame reikiamus dokumentus antspaudo gamybai.

Gaisrinė sauga

Gaisrinės saugos taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys.

Konsultuojame gaisrinės saugos klausimais.

Parengiame gaisrinės saugos instrukcijas, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planus ir juos suderiname su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnais.

Aprūpiname gaisrinės saugos privalomaisiais įvadiniais bei darbo vietoje žurnalais.

Konsultuojame gaisrinės saugos ženklų naudojimo, priešgaisrinio inventoriaus parinkimo klausimais.

Atliekame gaisrinės saugos auditą.

Padedame susitvarkyti ir atsakyti į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnų reikalavimuose pastebėtus trūkumus.

Biuro administravimas

Biuro administravimo paslaugos:

- darbo sutarčių pildymas;

- darbo pažymėjimų paruošimas;

- reikalingų formų supildymas ir pateikimas į SODRĄ;

- gaunamų/siunčiamų raštų registravimas;

- PVM sąskaitų faktūrų išrašymas bei registravimas.